Home / Shareholders / Information Disclosure / HSG – NQ HĐQT về việc Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty kiêm người đại diện theo pháp luật tại một số Công ty con đối với Ông Nguyễn Tấn Hòa

HSG – NQ HĐQT về việc Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty kiêm người đại diện theo pháp luật tại một số Công ty con đối với Ông Nguyễn Tấn Hòa

December 5, 2022

HSG – NQ HĐQT về việc Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty kiêm người đại diện theo pháp luật tại một số Công ty con đối với Ông Nguyễn Tấn Hòa