Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Công bố thông tin / HSG – NQ HĐQT về việc Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty kiêm người đại diện theo pháp luật tại một số Công ty con đối với Ông Nguyễn Tấn Hòa

HSG – NQ HĐQT về việc Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty kiêm người đại diện theo pháp luật tại một số Công ty con đối với Ông Nguyễn Tấn Hòa

24/10/2022

HSG – NQ HĐQT về việc Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty kiêm người đại diện theo pháp luật tại một số Công ty con đối với Ông Nguyễn Tấn Hòa