Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Báo cáo tài chính / HSG – BCTC riêng Công ty mẹ và giải trình kết quả kinh doanh riêng Công ty mẹ Quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu NĐTC 2021 – 2022

HSG – BCTC riêng Công ty mẹ và giải trình kết quả kinh doanh riêng Công ty mẹ Quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu NĐTC 2021 – 2022

24/10/2022

HSG – BCTC riêng Công ty mẹ và giải trình kết quả kinh doanh riêng Công ty mẹ Quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu NĐTC 2021 – 2022