Home / Shareholders / Financial Statements / HSG – BCTC riêng Công ty mẹ và giải trình kết quả kinh doanh riêng Công ty mẹ Quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu NĐTC 2021 – 2022

HSG – BCTC riêng Công ty mẹ và giải trình kết quả kinh doanh riêng Công ty mẹ Quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu NĐTC 2021 – 2022

December 5, 2022

HSG – BCTC riêng Công ty mẹ và giải trình kết quả kinh doanh riêng Công ty mẹ Quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu NĐTC 2021 – 2022